1. Vispārīga informācija

    Politiskā partija “PROGRESĪVIE”, reģ. Nr.  40008262104 (turpmāk – Pārzinis vai Partija), ir izstrādājusi šo privātuma politiku (turpmāk – Noteikumi), lai sniegtu vispārīgu informāciju par datu subjektu (turpmāk – datu subjekts) personas datu apstrādi, apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, kādos gadījumos dati tiek izpausti un cik ilgi tie tiek glabāti u.c. ziņas. Papildu informācija par datu subjekta personas datu apstrādi var būt norādīta arī anketās, līgumos un citos dokumentos.

    Pārzinis rūpējas par datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro datu
subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem fizisko personu datu aizsardzības jomā. Noteikumos lietotie termini un to jēga ir tāda pati kā Regulas 4. pantā.   

    Privātuma politika ir attiecināma uz ikvienu fizisku personu, kuras personas datus apstrādā Pārzinis neatkarīgi no tā, vai datus ir sniedzis pats datu subjekts vai cita fiziska persona, un kādā formā vai vidē tas ir darīs (interneta vietnē, sociālajos tīklos, papīra formātā, klātienē, telefoniski u.c.), un ir saistoša Pārziņa amatpersonām un darbiniekiem.

    2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

    Pārzinis: politiskā partija “PROGRESĪVIE”, reģ. Nr.  40008262104
    Pārziņa adrese: Ernesta Birznieka–Upīša iela 20, Rīga, LV-1050
    Interneta vietne: www.progresivie.lv
    E-pasts: esam@progresivie.lv
    Tālrunis: +371 24 223 500

    3. Personas datu kategorijas un datu apstrādes nolūki

    Pārzinis ievēro normatīvajos aktos paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Datu subjekta personas datu kategorijas, kuras Pārzinis var apstrādāt, ir: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, fotoattēls, pilsonība, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), deklarētā dzīvesvietas adrese, profesionālās kvalifikācijas dati (izglītība, kvalifikācija, valodas prasmes), darba gaitas dati (darba vieta un ieņemamais amats), banka, bankas norēķinu konts, cita informācija, ko datu subjekts ir vēlējis sniegt Pārzinim, lai nodrošinātu:

    a) Pārziņa statūtos noteikto mērķu īstenošanu (t.sk., lai informētu par Pārziņa politisko darbību, aicinātu piedalīties sanāksmēs, apspriedēs, darba grupās, reģionālo nodaļu pasākumos un citās aktivitātēs);

    b) datu subjekta uzņemšanu Partijā biedra statusā, iekļaušanu Partijas institūciju sastāvā vai iekļaušanu Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu sarakstos;

    c) personāla atlases konkursa norisi;

    d) Pārziņa tiesisko interešu īstenošanu, kā arī, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (piemēram, Politisko partiju likumā, Politisko partiju (organizāciju) finansēšanas likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā u.c. normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi).

    Personas dati var tikt apstrādāti statistiskos, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos. Ja ir saņemta datu subjekta rakstveida piekrišana, Pārzinis var apstrādāt īpašu kategoriju datus, t.sk., piemēram, personas datus par datu subjekta pilsonisko līdzdalību (dalība organizācijās un pilsoniskajās iniciatīvās). Pārzinis datu subjekta personas datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apjomā. Pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ. Pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

    4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:
    a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (piemēram, rakstiska biedra piekrišana);
    b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
    c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
    f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

    5. Datu subjekta pienākumi un tiesības

    Datu subjektam ir pienākums:
    a) patstāvīgi pārbaudīt vietnes www.progresivie.lv saturu, lai iepazītos ar Noteikumu izmaiņām;
    b) sniegt pareizus, precīzus un pilnīgus personas datus Pārzinim. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Noteikumu pārkāpumu;
    c) nekavējoties rakstveidā paziņot Pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

    Datu subjektam ir tiesības:
    a) saņemt informāciju, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
    b) piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pēc pieprasījuma iegūt to kopiju elektroniskā formātā, kā arī lūgt šo kopiju nodot citam pārzinim (datu pārnesamība);
    c) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
    d) pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
    e) prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi (t.sk., iebilst profilēšanai) vai atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

    Lai īstenotu savas tiesības, kā arī gadījumos, kad datu subjekts uzskata, ka Pārzinis nav ievērojis viņa tiesības uz datu aizsardzību, datu subjekts var sazināties ar Pārzini, izmantojot Noteikumu 2. punktā norādīto kontaktinformāciju. Ja Pārzinis nespēs izpildīt datu subjekta lūgumu, tiks sniegts argumentēts paskaidrojums.
    Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

    6. Fotografēšana un filmēšana Pārziņa rīkotajos pasākumos

    Pārzinis var rīkot gan publiskus, gan privātus pasākumus, kuri var tikt gan fotografēti, gan filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot Pārziņa rīkoto pasākumu, datu subjekts piekrīt
foto un video uzņemšanai pasākumu laikā un to izvietošanai Pārziņa interneta vietnē www.progresivie.lv un sociālo tīklu lapās.

    Informācija par iespējamu fotografēšanu un filmēšanu pasākuma laikā tiek norādīta, izziņojot pasākumu Pārziņa interneta vietnē www.progresivie.lv vai sociālo tīklu kontos, uz pasākuma afišas vai ielūgumā, vai paziņojuma veidā pasākuma vietā.

    Datu subjektam ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam vai operatoram, vai Pārziņa darbiniekiem pasākuma laikā. Tāpat – pēc fotogrāfiju vai video publicēšanas datu subjekts var sazināties ar Pārzini, izmantojot Noteikumu 2. punktā norādīto kontaktinformāciju, ja vēlas konkrētu fotogrāfiju vai video dzēst vai anonimizēt.

    Pārzinis nenodrošina publiskos pasākumos personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju un video uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu apstrādāšanu.

    7. Profilēšana, automatizēta lēmumu pieņemšana un pakalpojumu piedāvājumi

    Pārzinis personas datu apstrādē izmanto profilēšanu (piemēram, vēstkopu nosūtīšanu datu subjektu grupām atbilstoši šo datu subjektu interesēm vai iepriekšējai aktivitātei).

    Pārzinis personas datu apstrādē neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu, kā arī nesūta komerciālos piedāvājumus.

    8. Personas datu glabāšana

    Personas dati tiek glabāti Pārziņa lietvedībā gan papīra, gan digitālā formātā. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai neatļautu piekļuvi.

    Pārzinis glabā personas datus tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos (piemēram, biedru reģistra glabāšanai u.c.). Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī personas datu faktiskais
glabāšanas ilgums var atšķirties.
    Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa vai biedra uzņemšanas laikā, par amata pretendentiem/biedru kandidātiem pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases vai biedra uzņemšanas procesu, tad visa attiecīgajā procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

    Izbeidzoties personas datu glabāšanas termiņam, tie neatgriezeniski tiek izdzēsti no informācijas sistēmām vai iznīcināti, ja tiek glabāti papīra formātā, vai arī personas dati var tikt anonimizēti.

 

    9. Personas datu drošība

    Pārzinis īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus datu subjekta personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, grozīšanas vai iznīcināšanas.

10. Personas datu nodošana

    Personas dati tiek izpausti Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, sadarbības partneriem (piemēram, grāmatvežiem, juristiem), kā arī datu subjekta kontaktinformācija var tikt nodota Partijas domes, nodaļu, darba grupu vai citu institūciju vadītājiem, lai nodrošinātu šo institūciju darbu. Tāpat personas datu saņēmēji ir tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
    Atbilstoši Politisko partiju likuma 27. panta (4¹) un piektajai daļai, Pārzinis katru gadu līdz 1. martam nodod partijas biedru reģistru (vārds, uzvārds) Uzņēmumu reģistram, un šī informācija līdz nākamā gada 1. martam ir publiski pieejama ikvienam. Ar Partijas biedru reģistru normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā ir tiesīgi iepazīties Partijas biedri, kā arī zvērināts revidents un citas institūcijas.

    11. Datu apstrādes teritorija

    Pārzinis datu subjekta personu datus apstrādā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Pārzinis var nodot datu subjekta personas datus ārpus ES/EEZ, ja ir tiesiskais pamats – nepieciešams izpildīt juridisku pienākumu, noslēgt vai izpildīt līgumu, vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi, kas noteikti Regulā. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka Pārzinis izmanto Google un Facebook pakalpojumus, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus ES/EEZ.

    12. Nobeiguma noteikumi

    Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
    Pārzinim ir tiesības veikt grozījumus Noteikumus jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Grozījumu stājas spēkā pēc to publicēšanas Pārziņa interneta vietnē www.progresivie.lv.