Aizstāvam nākotni!

Ievadvārdi PROGRESĪVIE programmai

15. saraksts – partija “PROGRESĪVIE” – pārstāv sociāldemokrātisku, zaļu politiku bez slēptām ietekmēm. Taisnīgas, drošas, konkurētspējīgas Latvijas nākotnei piedāvājam:

1) Solidāru un sociāli atbildīgu krīzes pārvarēšanu, kas neliek par ekonomisko un enerģētisko krīzi pārmaksāt iedzīvotājiem, īpaši sabiedrības neaizsargātākajai daļai.

2) Investīcijas cilvēkos — labklājīgu valsti veido veselīgi, dzīvespriecīgi un zinoši cilvēki, tādēļ ieguldīsim veselības aprūpē, izglītībā, inovācijās un industriālajā attīstībā. Domājot par drošību, pāriesim uz Latvijas dabas energoresursu plašu izmantošanu, stiprināsim valsts aizsardzības spējas un nodrošināsim taisnīgu Eiropas zaļā kursa izpildi.

3) Saliedētu sabiedrību, nešķirojot mūsu dažādās sabiedrības grupas un novēršot diskrimināciju.

Mūsu valsti ietekmē notikumi pasaulē. Krievijas nežēlīgais uzbrukums Ukrainai apliecina Latvijas līdzšinējās eiroatlantiskās stratēģiskās sadarbības pareizību. Latvijas drošību garantē NATO un Eiropas Savienība. Mēs varam brīvi ceļot, paust savas domas, kritizēt valdību, ticēt un pulcēties, veidot karjeru un ģimeni, nodarboties ar uzņēmējdarbību un būt daļa no Eiropas vienotā tirgus. Brīvība un cilvēka cieņa Latvijā nav tikai tukši vārdi — tās ir rūpīgi sargājamas pamatvērtības.

Par iekšējo drošību mums jādomā pašiem. Jau pandēmijas laikā redzējām, kā Latvijas iekšējo drošību drupina pieaugošā iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība, nabadzība, nepietiekamā sociālā aizsardzība, neefektīvā un netaisnīgā nodokļu sistēma, nenovērtēta sociālā dialoga loma, novājinātā medicīnas aprūpe un sadrumstalota, pasaules līmenim neatbilstoša izglītības sistēma.

Lai arī mūsu valsts pēdējās desmitgadēs piedzīvo ekonomisko izaugsmi, daudzi iedzīvotāji pieaugošās nevienlīdzības dēļ to nejūt. Ekonomiskā labklājība nav novērsusi nesaudzīgu, izšķērdīgu attieksmi pret dabas resursiem. Covid-19 pandēmijas smagumu valdība lielā mērā atstāja uz ārstu, skolotāju, bērnu vecāku un mazo uzņēmēju pleciem. Katra pārdzīvotā ekonomiskā krīze Latvijas attīstību ir padarījusi gausāku. Aug plaisa ne vien starp Latviju un pārējām Baltijas valstīm, un vēl vairāk starp Latviju un ziemeļvalstīm, kam vēlamies līdzināties. Izraušanās no šī strupceļa iespējama vien tad, ja sabiedrība ciešāk saliedēsies ap progresīvām idejām — iekļaujošāku un saliedētāku sabiedrību, lielāku vienlīdzību, pienācīgu sociālo aizsardzību, kvalitatīvu veselības aprūpes un izglītības sistēmu, taisnīgākiem nodokļiem, mērķtiecīgu ekonomikas attīstības vīziju, izcilu infrastruktūru un modernu zaļo pāreju.

Karš Ukrainā rada eksistenciālus izaicinājumus, tomēr sniedz arī unikālu iespēju saliedēt mūsu sabiedrību ap demokrātijas, iecietības un tiesiskuma ideāliem. Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki un dabas resursi. Mūsu kā nelielas valsts priekšrocība ir elastīgums.

PROGRESĪVIE uzskata, ka ieguldījums sabiedrības veselības aizsardzībā, izglītībā un sociālajā aizsardzībā ir investīcijas nākotnē, nevis vienkārši tēriņi; savukārt, zaļais kurss ir vajadzīgs ne vien energoneatkarības nodrošināšanai, bet arī mūsu konkurētspējas attīstīšanai.

Ieguldījums sabiedrības veselības aizsardzībā, izglītībā un sociālajā aizsardzībā ir investīcijas nākotnē, nevis vienkārši tēriņi.

PROGRESĪVIE zina, ka ne visus nospraustos mērķus būs iespējams sasniegt viena Saeimas sasaukuma laikā. Neskatoties uz to, vēlamies uzņemties pārmaiņu vadību jau tagad. Esam gatavi drosmīgi vadīt Latviju cauri šī brīža globālajiem izaicinājumiem, piedāvājot 14. Saeimas vēlēšanās spēcīgu, jaunu, kompetentu un entuziasma pilnu komandu, ko veido pieredzējuši dažādu nozaru ilgtspējīgas attīstības speciālisti, kas gatavi vadīt valsti būtisku globālu izaicinājumu brīdī un piedāvāt integrētus risinājumus kopējai rīcībai.

Zemāk atrodama partijas PROGRESĪVIE pilnā programma 14. Saeimas vēlēšanām.

Ja vēlies izlasīt īso (4000 zīmju) programmu, spied šeit.

🔉 Ja vēlies noklausīties īso programmu audio formātā (7 minūtes), spied šeit.

 

PROGRESĪVIE programma

  1. Izglītība un zinātne valsts izaugsmes pamatā
  2. Sociālā drošība kā labklājības un saliedētības pamats
  3. Visiem pieejama 21. gadsimta veselības aprūpe
  4. Stipra valsts drošai demokrātijai
  5. Vienota un visus iekļaujoša valsts
  6. Energoneatkarība un zaļais kurss Latvijai
  7. Labāks darbs taisnīgā un pelnošā ekonomikā

1. Izglītība un zinātne valsts izaugsmes pamatā

RĪCĪBAS

1.1. PROGRESĪVIE rūpēsies, ka pirmsskola ir pirmais solis kvalitatīvā un vienotā izglītībā latviešu valodā. Novērsīsim pirmsskolas darbinieku nevienlīdzību un nodrošināsim patiesi vienotu izglītību latviešu valodā no 1,5 gada vecuma. Izveidosim mūsdienām atbilstošu valsts līmeņa pirmsskolas izglītības programmu.

1.2. Pārejā uz mācībām valsts valodā un bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijā vispārizglītojošās iestādēs nodrošināsim pietiekamu valsts finansiālo atbalstu un izveidosim skaidras vadlīnijas, nenovirzot nesamērīgas izmaksas un atbildību uz pašvaldībām, izglītības iestādēm un vecākiem.

1.3. PROGRESĪVIE paaugstinās pedagoga amata prestižu: noteiksim visu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi vismaz valsts vidējās algas līmenī, kas jāsasniedz četros gados, uzlabosim slodzes sabalansētību, mentoru un digitālo atbalstu, kā arī izveidosim ilgtermiņa risinājumu papildu pedagogu piesaistei.

Pedagogu atalgojumu pielāgosim atbilstoši pedagoga profesionālajam līmenim un motivēsim jaunu pedagogu apmācību priekšmetiem, kuros ir īpašs iztrūkums. Turpināsim palielināt slodzes proporciju par labu stundu sagatavošanai un uzdosim nodrošināt nepieciešamo Skola 2030 mācību materiālu pamatkomplektu. Savukārt, katram pedagogam būs pieejami digitālie mācību materiāli, savstarpējas saziņas un atbalsta sistēmas. Progresīvo mērķis ir izcila pedagoģija katram Latvijas bērnam, sniedzot profesionālo un tehnoloģisko atbalstu izglītības darbiniekiem, plaši iedzīvinot mentoru pieeju un samazinot birokrātisko slogu.

1.4. PROGRESĪVIE veidos drošu un draudzīgu skolu, sekmējot veselīgu sabiedrību, kas ir pamats valsts izaugsmei. Ieviesīsim valsts līmeņa pastāvīgu un visaptverošu antimobinga pieeju izglītības sistēmā, novēršot katastrofālos skolu mobinga rādītājus un mazinot sabiedrības toleranci pret vardarbību.

1.5. PROGRESĪVIE panāks, ka studijas Latvijā notiek studentiem vēlamā un mūsdienīgā vidē. Izstrādāsim inflācijai atbilstošu minimālās mēneša stipendijas pieaugumu, palielināsim sociālo kritēriju nozīmi un veicināsim pieejamas, darba vidē balstītas studijas, īpaši STEM un pedagoģijas virzienos. Valstij cieši jāsadarbojas ar uzņēmumiem, lai darba vidē balstītās studijas kļūtu par standartu, nevis izņēmumu. Veicināsim ārzemju mācībspēku piesaisti.

1.6. Dubultosim kopējos ieguldījumus zinātnē, īpaši veicinot privātā finansējuma piesaisti, kā arī publisko un privāto partnerību, un būtiski ieguldot cilvēku atalgojumā un paredzama pētnieciskā darba nodrošināšanā. Novērsīsim šķēršļus inovāciju komercializācijai, tai skaitā uzņēmumu un augstskolu sadarbībai. Rīkosimies, lai ilgtermiņā sasniegtu kopīgo Eiropas Savienības mērķi — 3 % no Latvijas iekšzemes kopprodukta pētniecības un attīstības ieguldījumiem.

↑ Atpakaļ uz sākumu

Piedzīvojot pandēmijas un kara krīzi, katrs no mums ir ieraudzījis patieso situāciju Latvijas sabiedrībā. PROGRESĪVIE uzskata, ka Latvijas spēka un izaugsmes garants ir domājoši, zinātkāri un veselīgi bērni. Tomēr līdzšinējās valdības paļāvās uz izdegušo pedagogu fanātisma atliekām sadrumstalotās un nevienlīdzīgās skolās un bērnudārzos, palikušo studentu patriotismu cīņā par naudu izdzīvošanai un pētnieku rezultātiem gaismas ātrumā. Nedrīkst pieļaut šādu ignoranci pret izglītību un zinātni, kas krīzes laikā noved pie spēlēšanās ar mūsu sabiedrību. Gadiem ilga Saeimas pieņemto likumu neievērošana par nepieciešamo finansējumu pedagogu atalgojumam un zinātnei bremzē gan mūsu bērnu izaugsmi, gan kavē valsts attīstību.

Progresīvajiem izglītība un zinātne ir politiska prioritāte kopīgā ceļā uz patstāvīgu, labklājīgu sabiedrību. Kvalitatīva izglītība un līdz ar to kritiski domājoša sabiedrība nozīmē garantijas valsts drošībai.

2. Sociālā drošība kā labklājības un saliedētības pamats

RĪCĪBAS

2.1. PROGRESĪVIE strādās, lai mūsu cilvēku dzīves līmenis nepazeminātos pārtikas un energocenu krīzes dēļ. Krīzes pārvarēšanai ieviesīsim energocenu griestus un palīdzēsim samazināt rēķinus, uz noteiktu laiku pazemināsim PVN Latvijai raksturīgai svaigai pārtikai, ieviesīsim mērķtiecīgus atbalsta mehānismus, kā arī ierobežosim soda naudu par nesamaksātajiem rēķiniem energoresursu piegādātājiem, ļaujot veikt apmaksu ilgākā laika periodā.

2.2. PROGRESĪVIE attīstīs sociālā atbalsta tīklu, nodrošinot tam nepieciešamos rīkus un resursus. Sociālajam atbalstam jāmazina nabadzības riski. Atbalstīsim ģimenes, kas ilgstoši aprūpē tuviniekus. Iedzīvināsim sociālo pakalpojumu minimālo grozu pašvaldībās ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iedzīvotājiem sociālajiem pakalpojumiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas. Pieņemsim Sociālā darba likumu, panākot vienotu pieeju, tai skaitā vienotu, motivējošu atalgojuma sistēmu sociālajiem darbiniekiem, nodrošinot atbalsta sistēmu, izglītības iespējas un instrumentus sociālajā darbā.

2.3. PROGRESĪVIE rūpēsies par senioru dzīves kvalitāti. Nodrošināsim minimālo ieņēmumu atbilstību cienīgām vecumdienām, saskaņojot tos ar nepieciešamo preču un pakalpojumu izmaksām un izstrādājot seniora patēriņa grozu. Minimālās pensijas piemērosim dzīves dārdzības pieaugumam, neļaujot pensiju apmēram nokrist zem pensionāru patēriņa groza izmaksām. Saskaņosim visus valsts un pašvaldību atbalsta mehānismus senioriem, lai izmaksātu tos cilvēkam bez pazemošanas.

Lai mazinātu senioru vientulību un ar to saistītos riskus, mēs ieviesīsim projektu “Vecums nav vientulība” visā Latvijas teritorijā, kā arī nodrošināsim publiski finansētas, piemērotas darbavietas senioriem.

2.4. PROGRESĪVIE nostiprinās principu “bērniem jāaug ģimenē”. Panāksim idejas “Latvija bez bērnunamiem” īstenošu dzīvē un paredzēsim specializēto audžuģimeņu pakalpojumu pusaudžiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu tiesībām jākļūst par vienu no prioritātēm tiesiskuma stiprināšanā un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā. Bāriņtiesu funkcijas jāsadala starp vispārējās jurisdikcijas tiesām un sociālajiem dienestiem. Jānosaka skaidra politiskā atbildība vienai ministrijai par bērnu tiesību jautājumiem un jānodrošina adekvāti resursi.

2.5. PROGRESĪVIE mazinās azartspēļu un citu atkarību radīto postu. Panāksim pakāpenisku aizliegumu spēļu zālēm ar azartspēļu automātiem privātajiem azartspēļu organizatoriem visā Latvijas teritorijā. Regulēsim un risināsim atkarību jautājumus arī interneta vidē. Veicināsim azartspēļu atkarību izpēti Latvijā, finansēsim prevencijas programmas un atbalsta programmas cilvēkiem ar azartspēļu atkarību. Stiprināsim atkarību rehabilitācijas un prevencijas programmas.

2.6. PROGRESĪVIE būtiski palielinās mājokļu pieejamību, lai nodrošinātu arvien plašākas iespējas par zemu cenu (zem 6 EUR/m2) īrēt dzīvokļus speciālistiem, ģimenēm ar bērniem, reemigrantiem, jauniešiem, pedagogiem, medicīnas darbiniekiem un citām īpaši atbalstāmām grupām. Veidosim jaunu Nacionālo mājokļu fondu, kas darbotos pēc daudzu Eiropas valstu piemēra un pastāvīgi veiktu ieguldījumus jaunu ēku būvniecībā un renovācijā, izmantojot jau šobrīd pieejamos finansējuma avotus (Eiropas Investīciju banka un citi). Fonda ilgtermiņa darbībai jānodrošina iegūto īres maksu reinvestēšana jaunu ieguldījumu veikšanā.

Ņemot vērā, ka tiesības uz mājokli ir cilvēktiesības, pakāpeniski iespēja dzīvot zemas cenas īres mājoklī jānodrošina katram iedzīvotājam, kas to vēlas. Papildus tam izveidosim sociālā atbalsta sistēmu dažādām riska grupām (bezpajumtniekiem, bijušajiem ieslodzītajiem, vardarbības upuriem), kas ir balstīta droša mājokļa piešķiršanā.

2.7. PROGRESĪVIE risinās bezpajumtniecības problēmu. Izstrādāsim ilgtermiņa pieeju bezpajumtniecības novēršanai, nodrošinot personu iespējas dzīvot savā mājoklī, saņemt nepieciešamo un atbilstošo sociālo atbalstu personas reintegrācijai sabiedrībā.

↑ Atpakaļ uz sākumu

PROGRESĪVIE apzinās, ka priekšnoteikums virzībā uz ziemeļvalstu modeli, mazinot nevienlīdzību un palielinot darbaspēka ražīgumu, ir sociālās drošības tīkls kā labklājības pamats. Tāpēc PROGRESĪVIE nostiprinās sociālās drošības pamatus, lai atjaunotu sabiedrības uzticību valsts institūcijām un demokrātijai un samazinātu ievainojamību pret populisma draudiem un Krievijas propagandas vēstījumiem.

Drošība par savu nākotni ļauj cilvēkiem domāt par rītdienu, attīstīt sevi un nebaidīties riskēt. Šādu drošību var sniegt tikai valsts — pret katru iespējamo nepatīkamo dzīves pavērsienu nevaram sagatavoties katrs individuāli, turklāt uzkrājumu un citu drošības spilvenu gatavošana katram atsevišķi izmaksā daudz dārgāk.

Tāpat sociālajam atbalstam ir jāveicina katras sabiedrības grupas spēja iekļauties sabiedrībā, atrast prasmēm atbilstošu izglītību un darbavietu, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot savu potenciālu. Tā ļauj katram iesaistīties sabiedrības veidošanā. Tieši šāda, patiesi demokrātiska pieeja ir bijusi pamatā Rietumeiropas valstu labklājībai, uz kuru tiecamies. Mums jāizmanto šī recepte arī Latvijā.

3. Visiem pieejama 21. gadsimta veselības aprūpe

RĪCĪBAS

3.1. Atteiksimies no procentuāliem līdzmaksājumiem par valsts finansētām zālēm un pakalpojumiem, kas jāsedz no iedzīvotāju kabatām, mazinot finansiālo slogu iedzīvotajiem.

Nesamērīgi augsti līdzmaksājumi daudziem cilvēkiem Latvijā traucē vērsties pie mediķiem savlaicīgi. Tie rada nesamērīgu un netaisnīgu izmaksu slogu iedzīvotājiem ar hroniskām slimībām. Kopumā šie procentuālie līdzmaksājumi izmaksā ārkārtīgi dārgi sabiedrības veselībai un labklājībai, tāpēc no tiem jāatsakās.

Ieviesīsim nevis procentuālus, bet zemus un fiksētus līdzmaksājumus:

•  visām zālēm 1 EUR par recepti,

•  ne vairāk kā 50 EUR par hospitalizāciju (šobrīd līdzmaksājums var sasniegt līdz pat 355 EUR).

Noteiksim griestus viena iedzīvotāja kopējiem līdzmaksājumiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un medikamentiem — 200 EUR gadā (šobrīd 570 EUR, neieskaitot medikamentus).

3.2. Samazināsim rindas pie ģimenes ārstiem reģionos ārpus Rīgas. Diferencēsim ārstu atalgojumu, ar augstāku atalgojumu panāksim ģimenes ārstu konkurenci par prakses vietām, nodrošinot ārstu pieejamību reģionos.

3.3. Uzlabosim veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, paplašinot valsts apmaksāto pakalpojumu grozu prioritārās jomās.

Iekļausim zobārstniecību valsts daļēji apmaksāto pakalpojumu grozā (arī pieaugušajiem).

Nodrošināsim kvalitatīvu un pieejamu psihoemocionālās veselības atbalstu jauniešiem.

Paplašināsim māsu kompetences un neatkarību hronisko pacientu aprūpē, lai atslogotu ārstus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību.

3.4. PROGRESĪVIE nostiprinās veselības aprūpē prioritāti slimību prevencijai, īpaši veselības mācībai skolās un atkarību mazināšanai.

Lai panāktu labākos rezultātus, iezīmēsim konkrētu finansējumu prevencijas pasākumiem veselības aprūpē. Uzlabosim atkarību samazināšanas programmas — īpaši alkohola pārmērīgu lietošanu. Kopš 2017. gada Latvija ir 1. vietā starp OECD valstīm pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Paaugstināsim akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem un cigaretēm, ka arī paplašināsim apliekamo bāzi cukuru saturošiem produktiem. Iegūtos līdzekļus ieguldīsim pierādījumos balstītos atkarību profilakses pasākumos.

Panāksim, ka kvalificēti speciālisti pēc vienotas metodikas nodrošina veselības stundas skolā. Veselības mācību skolā jāpasniedz speciāli sagatavotiem profesionāļiem, kas var nodrošināt vienotu apmācību standartu. Tas vienoti visā Latvijā jānodrošina no valsts, ne pašvaldību budžeta.

Vairosim iespējas ikvienam cilvēkam iesaistīties sporta un citās fiziskajās aktivitātēs kā pamatu sabiedrības veselībai un cīņai pret mazkustīga dzīvesveida izraisītajām slimībām.

3.5. Datos balstīta un efektīvi pārvaldīta veselības aprūpe glābj dzīvības. PROGRESĪVIE stiprinās veselības sistēmas pārvaldību un veicinās nozares digitālo transformāciju.

Lai spētu izvērtēt, vai mūsu veselības aprūpē ieguldītie līdzekļi nodrošina rezultātus reālā veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā, ir nepieciešama mūsdienīga datu ievākšana un analīze. Izstrādāsim un realizēsim mūsdienu digitālās veselības stratēģiju. Ļausim gan valsts, gan privātajiem spēlētājiem izstrādāt uz vienotiem principiem un datu standartiem balstītus IKT risinājumus. Sistēmas spēs komunicēt savā starpā, nodrošinot integrētu aprūpi, ļaujot pacientam brīvi pārvaldīt savus datus un mazinot birokrātisko slogu ārstniecības personām.

Veselības ministrijai un citām veselības sistēmu pārvaldošām valsts iestādēm jāspēj piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus darbiniekus, piedāvājot tiem konkurētspējīgu atalgojumu. Tikai stipra centrālā pārvaldība spēs aizstāvēt sabiedrības un pacientu intereses sarežģītā un datos balstītā nozarē. Ieguldot kvalificētos speciālistos, ietaupīsim desmitiem miljonu labākos veselības pakalpojumos, uzticamos un patiesi noderīgos digitālos risinājumos un sabiedrības veselībā.

Pāriesim no nejaušiem un neizsekojamiem lēmumiem par medicīnas pakalpojumu groza paplašināšanu uz mūsdienīgu, pierādījumos balstītu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu groza pārvaldību, izvērtēšanu un finansēšanu.

Īstenosim vismaz trīs (un vismaz 30 milj. EUR apmērā) uz rezultātu balstītus pakalpojumu apmaksas modeļus gadā, kas pakalpojumu apmaksu sasaistīs ar ilgtermiņa uzlabojumiem pacientu veselībā.

3.6. Panāksim Eiropas vidējam līmenim atbilstošu finansējumu veselības aprūpei.

Latvija nedrīkst atpalikt no Eiropas ieguldījumos veselībā. Katrs trūkstošais eiro veselības jomā nozīmē nepieejamus pakalpojumus tiem, kam tie ir nepieciešami. Pakāpeniski šis veselības parāds izpaužas Latvijas cilvēku darba nespējā, zaudētos veselīgā mūža gados un netaisnīgā dzīvības loterijā.

Vienlaikus būtiski uzlabojot veselības sistēmas efektivitāti, PROGRESĪVIE ik gadu veselības budžetu palielinās vismaz par 0,5 % no Latvijas iekšzemes kopprodukta, līdz tas sasniedz 8%.

Ieguldījumi mūsu veselībā un slimību prevencijā atmaksājas.

↑ Atpakaļ uz sākumu

PROGRESĪVIE panāks, ka ikvienam iedzīvotājam — ne tikai pilsētās — būs pieejams ģimenes ārsts un citi veselības aprūpes pakalpojumi, plašs valsts apmaksātu medikamentu klāsts, valsts daļēji apmaksāti zobārsta pakalpojumi.

Dati rāda, ka Latvija ir pēdējās vietās ES pēc veselīgā mūža ilguma, kā arī ar pieaugošu nevienlīdzību veselības rādītājos starp zemāko un augstāko ienākumu saņēmējiem. Šīs sekas izpaužas ne tikai individuālās traģēdijās, bet kavē arī visas valsts attīstību. Latvijas sabiedrības veselības jomā valda ilgstoša krīze, kuru ir padziļinājusi Covid-19 pandēmija. Šīs krīzes iemesls ir bijušas politiskas izvēles, sekojot sliktākajiem, nevis labākajiem veselības politikas piemēriem. Mēs esam izvēlējušies uzlikt nesamērīgi lielu veselības aprūpes izmaksu svaru uz katru iedzīvotāju, kā rezultātā daudzi nav varējuši atļauties vai sagaidīt nepieciešamo aprūpi un padarījuši savas veselības problēmas dziļākas un dārgākas — gan sev, gan sabiedrībai.

PROGRESĪVIE izlēmīgi ieguldīs labākā veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā, izmantojot digitalizācijas iespējas, un novērsīs izšķērdību, plānojot izmaksu efektīvu pakalpojumu grozu, kuru apmaksā valsts.

PROGRESĪVIE atbalsta sistēmisku sabiedrības veselības uzlabošanu ar zinātnē balstītu veselības mācību skolās, ērtām fizisko aktivitāšu iespējām, kā arī alkohola, smēķēšanas un cukura patēriņa ierobežošanu.

4. Stipra valsts drošai demokrātijai

RĪCĪBAS

4.1. PROGRESĪVIE izmantos dalību NATO un ES, lai vairotu drošību Latvijā. PROGRESĪVIE uzsver, ka dalība Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO) un Eiropas Savienībā ir nemainīgi pamati mūsu ārējai un aizsardzības politikai. Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā liek mums sekot principam “ja vēlies mieru, tad gatavojies karam”. PROGRESĪVIE aizstāvēs starptautiskās normās balstītu pasaules kārtību kā priekšnosacījumu Latvijas valstiskumam un ekonomiskās attīstības ilgtspējai. PROGRESĪVIE vairos uzmanību cīņai pret klimata pārmaiņām un sociālajam taisnīgumam arī Eiropas institūciju līmenī, t. sk. garantijām bērniem, minimālajai algai un pensijai.

4.2. PROGRESĪVIE rūpēsies par Latvijas militāro aizsardzību. PROGRESĪVIE atbalstīs ES aizsardzības stratēģiskās kapacitātes stiprināšanu ciešā sadarbībā ar NATO. PROGRESĪVIE pilnveidos militāro sadarbību Baltijas jūras valstu starpā, veidojot vienotu reģionālo drošības telpu. Mēs stiprināsim Latvijas sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā.

4.3. PROGRESĪVIE spēcinās pretkorupcijas sistēmu. Mēs stiprināsim no politiķiem neatkarīgu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), lai novērstu pārkāpumus un veidotu atklātu politisko vidi bez korupcijas un valsts amatpersonu un to ģimenes locekļu interešu konfliktiem. Iedzīvināsim atklātu lobēšanas procesu un labu pārvaldību valsts iestādēs un kapitālsabiedrībās.

4.4. PROGRESĪVIE stiprinās mediju neatkarību. Nodrošināsim Mediju atbalsta fonda neatkarīgu darbību, veidojot finansējuma modeli, kas ir piesaistīts valsts nodokļu ieņēmumiem, šādi garantējot prognozējamas attīstības iespējas un neatkarību no politiskiem lēmumiem. Atbalstīsim nekomerciāla satura veidošanu (ziņas, ziņu analīze, mediju kritika, pētnieciskā žurnālistika). PROGRESĪVIE palielinās atbalstu sabiedriskajiem medijiem līdz Lietuvas un Igaunijas ieguldījumu apmēram, lai stiprinātu mediju stratēģisko lomu drošības veicināšanā.

4.5. PROGRESĪVIE veicinās iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldību pārvaldē. PROGRESĪVIE ļaus balsot pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem no 16 gadu vecuma. Atbalstīsim pieejamu un atklātu finansējumu nevaldības organizācijām, nodrošināsim plašu un koordinētu pilsoniskā dialoga procesu.

↑ Atpakaļ uz sākumu

Progresīvo ārpolitikas pamatvērtības ir drošība un miers, cilvēka cieņa, taisnīgums, atbildība nākamo paaudžu priekšā.

PROGRESĪVIE apzinās, ka brīvība ietver atbildību, tāpēc rūpēsies par valsts aizsardzību, nodrošinot investīcijas aizsardzības programmās nacionālā, reģionālā, Eiropas un transatlantiskajā līmenī.

Stipras un tiesiskas valsts pamatā ir kvalitatīvas tiesību uzraugošās institūcijas, tāpēc PROGRESĪVIE atbalstīs investīcijas tiesību aizsardzības, kontroles un tieslietu sistēmas profesionāļos.

Latvijas sabiedriskie un elektroniskie mediji ir stratēģiski svarīga nozare, kam nepieciešams adekvāts valsts institucionālais un finansiālais atbalsts, nodrošinot Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas principu nostiprināšanu informatīvajā telpā.

PROGRESĪVIE uzskata, ka korupcija ir nopietns drauds valsts drošībai un ekonomikai, tāpēc korupcijas apkarošana ir viens no mūsu politikas stūrakmeņiem.

5. Vienota un visus iekļaujoša valsts

RĪCĪBAS

5.1. PROGRESĪVIE nodrošinās autonomiju cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

PROGRESĪVIE veicinās cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos visās dzīves jomās, veidojot pakalpojumus, kas kompensē traucējumu radītos šķēršļus, tostarp specializēta transporta pieejamību, un attīstot sabiedriski apmaksāto nodarbinātību, ievērojot cilvēku autonomijas un pašnoteikšanās tiesības.

PROGRESĪVIE veicinās universālā dizaina pieeju, panākot vides, tostarp sabiedriskā transporta, pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes, intelektuālās attīstības un psihosociāliem traucējumiem.

PROGRESĪVIE veidos iekļaujošu, katra bērna un jaunieša spējām atbilstošu izglītības sistēmu, nodrošinās pieeju atbalstam darba vietās un uzņēmējdarbībai, kā arī atbalstīs sporta un kultūras aktivitātes.

5.2. PROGRESĪVIE rīkosies, lai izskaustu diskrimināciju un vardarbību.

PROGRESĪVIE strādās, lai panāktu Stambulas konvencijas ratificēšanu, kas piedāvā efektīvu un sistēmisku ietvaru vardarbības apturēšanai pret sievietēm un bērniem.

PROGRESĪVIE mazinās diskrimināciju un naida runu, tiesiskajā regulējumā nostiprinās aizliegumu vērsties pret personu seksuālās vai dzimtes identitātes dēļ un nodrošinot minēto tiesisko normu piemērošanu, stiprinot Tiesībsarga institūtu un citas tiesību sargājošās iestādes.

Mēs veicināsim Civilās savienības likuma normu pieņemšanu un pilnvērtīgu piemērošanu, kā arī iestāsimies par laulību vienlīdzību.

Mēs veidosim pieejamu transpersonu dzimuma apstiprināšanas procesu, atvieglojot ar to saistītās institucionālās un juridiskās procedūras, tostarp sniedzot iespēju veikt izmaiņas personu apliecinošos dokumentos nekavējoties pēc atbilstošas psihiatra vai konsīlija diagnozes saņemšanas.

5.3. PROGRESĪVIE atbalstīs pieejamu un atklātu finansējumu nevaldības organizācijām, kā arī valsts pārvaldē uzlabos pilsonisko dialogu. Atbalstīsim pieejamu un atklātu finansējumu nevaldības organizācijām, paredzēsim nodokļu atvieglojumus un citus atbalsta instrumentus un atteiksimies no tādām neskaidrām nevaldības organizāciju atbalsta shēmām kā deputātu kvotas vai to analogi. Nodrošināsim plašu un koordinēta pilsoniskā dialoga procesu, kas līdzvērtīgs ar sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos.

5.4. PROGRESĪVIE panāks visiem pieejamu kultūras saturu.

PROGRESĪVIE nodrošinās plašu kultūras pieejamību ar tālredzīgu kultūras sektora atbalstu, procesu un resursu digitalizāciju. Saglabāsim kultūras mantojumu, paredzot pietiekamus līdzekļus tā uzturēšanai un gatavībai ārkārtas situācijām.

PROGRESĪVIE sekmēs valsts valodas attīstību ar mērķtiecīgu atbalstu kultūras saturam latviešu valodā.

↑ Atpakaļ uz sākumu

Tikai saliedēta sabiedrība ir stipra sabiedrība; tāda, kurā katrs indivīds jūtas droši, piederīgs un spēj realizēt savus dzīves mērķus. Tāpēc PROGRESĪVIE iestājas par cilvēktiesību ievērošanu, īpaši iestājoties par mazāk aizsargāto grupu aizsardzību.

Diemžēl šodien Latvijas sabiedrība ir viena no mazāk iekļaujošajām sabiedrībām Eiropā ar augstu savstarpējo neiecietību, kas izpaužas augstos vardarbības rādītājos pieaugušo un bērnu vidū, un dažādu sabiedrības grupu diskriminēšanu. Vienlaicīgi mūsu sabiedrību raksturo neticība politiķiem un valsts iestādēm. Tas izraisa spriedzi, vājinot sabiedrības noturību smagu izaicinājumu brīžos. Daļa cilvēku emigrē, meklējot drošāku un iekļaujošāku vidi.

PROGRESĪVIE uzskata, ka saliedēta, iekļaujoša sabiedrība ir noturīgāka pret ārējiem satricinājumiem un motivētāka aizsargāt valsti. Indivīds, kas bauda taisnīgu un nediskriminējošu attieksmi, tādu izrādīs arī pret citiem sabiedrības locekļiem. Tāpēc diskriminācijas novēršana, naida runas pārtraukšana, savstarpējās neiecietības mazināšana ir svarīgi soļi sabiedrības saliedēšanai. Saliedētas sabiedrības vārdā ir jānovērš gan juridiskie, gan fiziskie šķēršļi, kas liedz noteiktām sabiedrības grupām baudīt tās tiesības un brīvības, ko visiem Latvijas iedzīvotājiem garantē Latvijas Republikas Satversme.

PROGRESĪVIE redz kultūru kā svarīgu elementu sabiedrības saliedēšanā, gan veidojot kopīgu valstisko — latvisko — identitāti, gan ļaujot dažādām etniskajām grupām kopt un attīstīt savu kultūru.

PROGRESĪVIE uzskata, ka pilsoniskā līdzdalība ir svarīga mūsdienu valstiskuma stratēģiskā infrastruktūra, un mūsu ilgtermiņa mērķis ir pietuvināt pilsoniskās līdzdalības līmeni ES vidējam. Nevaldības organizācijas sniedz būtisku ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem un atbalstu publisko pakalpojumu un valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanā, atsevišķos gadījumos reaģējot uz aktuālajām vajadzībām ātrāk nekā publiskais sektors. Iesaistīšanās nevaldības organizācijās veicina ticību saviem spēkiem un arī valstij.

6. Energoneatkarība un zaļais kurss Latvijai

RĪCĪBAS

6.1. PROGRESĪVIE realizēs “4 stihiju” Latvijas zaļo kursu un virzīsies uz Latvijas enerģētisko neatkarību, strauji mazinot atkarību no fosilajiem resursiem. Latvijai nepieciešams skaidrs un secīgs ilgtermiņa plāns, lai atteiktos no dabasgāzes enerģētikā, kam jākalpo kā drošam pamatam gan publiskajām, gan privātajām investīcijām straujā enerģijas pārejā.

Jāveic atbilstošās investīcijas elektrības tīklu pielāgošanā un enerģijas uzkrāšanas iespējās. Īpaši jāstiprina vēja enerģijas straujāks pieaugums, jāatvieglo vēja parku izveide ar ietekmes uz vidi (IVN) procesa efektīvāku veikšanu ar valsts atbalstu un ātrām, korektām procedūrām pēc pozitīva IVN saņemšanas. Jānoņem šķēršļi enerģijas ražošanai mājsaimniecībās, uzņēmumos un enerģijas kopienās, sniedzot gan finanšu, gan tehnisko atbalstu.

Ar mūsdienu klimatneitrālām tehnoloģijām, tostarp ūdens, vēja, saules, biomasas un citām, jau šobrīd Latvijas resursi var pilnībā nodrošināt mūsu vajadzības, veidojot labi apmaksātas darbavietas, būtiski samazinot importu un novēršot enerģētisko atkarību no Krievijas.

6.2. PROGRESĪVIE ieguldīs Latvijas energoefektivitātē. Klimata politikas īstenošana pilnībā jānodod VARAM, nodrošinot pilnu atbildību vienā ministrijā par mērķu sasniegšanu. Ēku renovācijai pēc Lietuvas piemēra jāizveido Ēku energoefektivitātes aģentūra, kam jānodod rīki un atbildība par mērķu definēšanu un sasniegšanu šajā jomā, plānojot finanšu instrumentus, tehnisko atbalstu un radot politikas piedāvājumus ēku renovācijai, enerģijas kopienām, vietējo resursu gudrai izmantošanai. Jāapkopo arī cita labā Baltijas valstu prakse šajā jomā. Jānodrošina finanšu instrumenti, kas ļauj jau no pirmās renovācijas dienas iegūt ietaupījumus pret enerģijas rēķiniem, nodrošināt gan zemu likmju aizdevumus pēc Lietuvas modeļa, gan nepieciešamo subsīdiju līmeni. Veicināsim, lai ēku siltināšanā tiktu maksimāli izmantoti Latvijā ražotie materiāli.

6.3. PROGRESĪVIE attīstīs drošus un videi draudzīgus mobilitātes risinājumus. Veidosim drošus, zemu emisiju, visiem pieejamus, modernus un savstarpēji savietojamus pārvietošanās veidus — mikromobilitāti un transporta elektrifikāciju —, nostiprinot dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu un attīstot dzelzceļa stacijas kā ērti pieejamus dažādu transporta veidu mijiedarbības un komercpakalpojumu attīstības centrus.

Lai veicinātu šādu integrētu pakalpojumu attīstību, kā arī efektīvāk koordinētu valsts savienojamības infrastruktūras plānošanu un pārvaldību, pēc ziemeļvalstu parauga īstenosim visaptverošu satiksmes nozares institucionālo reformu, tostarp izveidojot vienotu multimodālu infrastruktūras pārvaldītāju.

6.4. PROGRESĪVIE īstenos sistēmisku pieeju mūsdienīgai atkritumu apsaimniekošanai un samazināšanai visā Latvijā. Novērsīsim atkritumu rašanos un veicināsim iepakojuma pārstrādājamību ar atbilstošām dabas resursu nodokļa likmēm, kas nepārstrādājamus iepakojumus padarīs par retumu. Nodrošināsim pieejamu šķirošanas infrastruktūru un vienotu šķirošanas standartu visā Latvijā, izmantojot Rīgas labo praksi. Ieviesīsim racionālu bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmu, novēršot VARAM radītos riskus daudzmiljonu soda naudām. Nodrošināsim bīstamo sadzīves atkritumu un tekstila atkritumu mūsdienīgu apsaimniekošanu. Iekļausim atkritumu samazināšanu zaļajā publiskajā iepirkumā.

Panāksim, ka tā vietā, lai ik gadu Latvija maksātu vairāk nekā 20 miljonus soda naudās par nespēju sasniegt ES mērķus, radīsim darbus aprites ekonomikā, materiālu pārstrādē un jaunu produktu radīšanā.

6.5. PROGRESĪVIE atbalstīs ilgtspējīgu un mazāk piesārņojošu lauksaimniecību. PROGRESĪVIE ieviesīs principu, ka subsīdijas lauksaimniecībā ir saistītas ar ieguvumiem sabiedrībai, ilgtspējību un tīru vidi. PROGRESĪVIE mainīs atbalsta proporciju par labu mazām un vidējām saimniecībām, ģimenes saimniecībām, veicinot kooperāciju, inovācijas, pētniecību, augstākas vērtības produktu ražošanu, kas, savukārt, saglabā lauku ainavu un bioloģisko daudzveidību, rada darbavietas un pievilcīgas dzīvesvietas cilvēkiem.

Mūsu mērķis ir panākt, ka 2030. gadā 30% Latvijas lauksaimniecības zemju izmanto atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

PROGRESĪVIE nodrošinās atbilstošu valsts līdzfinansējumu pašvaldībām veselīgu bezmaksas pusdienu nodrošināšanai pamatskolās, izmantojot vietējus, ilgtspējīgi ražotus produktus. Veicināsim lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu attīstību.

6.6. PROGRESĪVIE rūpēsies par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ieviesīsim principu, ka bioloģiskā daudzveidība ir vērtība mežu apsaimniekošanā, atbalstot īpašniekus un ieviešot Rīgas publisko mežu apsaimniekošanas principus arī Latvijas valsts mežos (pārtraucot izcirst aizsargājamos biotopus, saglabājot platības apdzīvoto vietu tuvumā rekreācijai, samazinot kailciršu platības, izmantojot ainavu ekoloģisko plānošanu). Paplašināsim un pārskatīsim dabas aizsardzības (NATURA 2000) tīklu, nodrošinot labāku dabas mantojuma saglabāšanu, un ieguldīsim praktiskos pētījumos, kā arī paredzēsim atbilstošas kompensācijas īpašniekiem.

↑ Atpakaļ uz sākumu

PROGRESĪVIE uzskata, ka Eiropas zaļais kurss ir jāizmanto Latvijas stratēģiskajās interesēs, nevis jākavē ar sīkumainiem iebildumiem. Latvijas teritorija un apstākļi ir izcili piemēroti mūsdienīgas, dabai draudzīgas un vietējos resursos balstītas enerģētikas attīstībai. Mūsu dabas resursi dod priekšrocības nākotnes ekonomikā, tāpēc PROGRESĪVIE redz lauksaimniecību un mežsaimniecību kā svarīgas nozares Latvijas ekonomikas ilgtspējai un noturībai. Līdz šim Latvijas enerģētika veidota nesamērīgi atkarīga no Krievijas resursiem, dabasgāzes un citiem lobijiem, vājinot stratēģiski svarīgus lēmumus, bet Latvijas priekšrocības atjaunīgo resursu pieejamībā nav izmantotas zināšanu trūkuma un šauru grupu interešu apkalpošanas dēļ. Valdošais mīts par Latviju kā zaļu valsti ir noplicinājis mūsu dabas daudzveidību.

Latvija jāveido kā zaļa, energoneatkarīga un moderna valsts, kas izmanto zaļās investīcijas savas ekonomikas attīstībai. Pārdomāta klimata politika ir Latvijas drošības un mūsdienīgas ekonomikas attīstības pamats.

Mežu un citu dabas vērtību aizsardzība jāizmanto kā stimuls biomasas eksporta aizvietošanai ar augstākas pievienotās vērtības Latvijā ražotiem produktiem. Vienlaikus Latvijas unikālās dabas vērtības — garā jūras piekraste, meži un unikālie biotopi — pilnvērtīgi jāizmanto iedzīvotāju labklājības un veselības veicināšanai. Latvijas ekonomikā jāievieš aprites ekonomikas principi, lai radītu jaunas darba vietas, mazinot atkritumu radīšanu un arī atkritumus pārstrādājot derīgās izejvielās tā vietā, lai maksātu soda naudu Eiropas Komisijai par nespēju izpildīt mērķus.

Tieši šobrīd jāatbalsta ilgtspējīga, no ārējiem resursiem neatkarīga lauksaimniecība ar attīstītu kooperāciju un produkcijas pārstrādi, nodrošinot darba vietas reģionos. Kopējās lauksaimniecības politikas subsīdijas ir jāizlieto gudri. PROGRESĪVIE uzskata, ka vides aizsardzība un ilgtspējīga resursu izmantošana ir Latvijas ilgtermiņa drošības un konkurētspējas pamats.

7. Labāks darbs taisnīgā un pelnošā ekonomikā

RĪCĪBAS

7.1. PROGRESĪVIE izstrādās modernu industriālo politiku.

Realizēsim pārnozaru horizontālās misijas — enerģētiskā neatkarība, drošība un konkurētspēja; zaļais kurss; digitālā transformācija; augstas pievienotās vērtības eksporta veicināšana, inovatīvo jaunuzņēmumu attīstība un kooperatīvu attīstība (tostarp lauksaimniecības, mežsaimniecības, enerģētikas, mājokļu utt.).

Definēsim īpaši atbalstāmās ekonomikas nišas un eksporta specializācijas, piemēram, IKT pakalpojumus un apstrādes rūpniecību (mākslīgais intelekts, virtuālā un papildinātā realitāte, robotika, zaļās tehnoloģijas, elektriskā un viedā mobilitāte), atjaunīgo resursu enerģētikas attīstību (Latvijas zaļais kurss), augstvērtīgus multimodālos transporta un loģistikas pakalpojumus, augstas pievienotās vērtības kokrūpniecību, tostarp plašāku koksnes izmantošanu būvniecībā, ražojošo bioekonomiku, tostarp pārtikas ražošanu, un pasaules līmeņa vērtību ķēdēs iekļautu apstrādes rūpniecību.

7.2. PROGRESĪVIE pilnveidos krājaizdevu sabiedrību darbību, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmumu pieeju demokrātiskiem finanšu instrumentiem un veidotu papildinošu alternatīvu privātā banku sektora sniegtajiem pakalpojumiem.

7.3. PROGRESĪVIE virzīs Latvijas digitālo pāreju, atverot valsts iestāžu datus un ieguldot valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku spējās, attīstot darbinieku tālākapmācību un nozīmējot atbildīgo par šo. Attīstīsim attālinātos pakalpojumus un digitālos risinājumus, lai efektīvāk organizētu valsts pārvaldes darbu un veicinātu inovācijas, datos balstītus lēmumus.

7.4. PROGRESĪVIE ieviesīs jaunas privātpersonu parādu dzēšanas risinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem izkļūt no ēnu ekonomikas un atgriezties formālajā ekonomikā.

7.5. PROGRESĪVIE īstenos atbildīgu un strādājošajiem draudzīgu nodarbinātības politiku.

7.6. PROGRESĪVIE mazinās jauniešu un sociālā riska grupu bezdarbu, izstrādājot sabiedriskā darba programmu, kā arī pilotprojektus reģionos, īpaši Latgalē, sniedzot ikvienam jaunietim un sociālā riska grupas pārstāvim iespēju pelnīt un iegūt darba tirgū noderīgas prasmes un veicinot šo cilvēku integrāciju sabiedrībā.

7.7. PROGRESĪVIE ieviesīs sociāli atbildīgu publisko iepirkumu ar mērķi nostiprināt tādas biznesa prakses, kuras respektē darbinieku tiesības uz pienācīgu atalgojumu, darba vidi un drošību un iekļauj sociālo riska grupu nodarbinātību, kā arī samazina ēnu ekonomiku.

Vienlaikus paplašināsim zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu, lai veicinātu īsākas piegāžu ķēdes, zemāku ietekmi uz vidi visās iepērkamo preču vai pakalpojumu dzīves cikla stadijās un veicinātu dažādu sociālo mērķu sasniegšanu, tostarp darbavietu radīšanu, labākus darba apstākļus un universālā dizaina principu ievērošanu.

7.8. PROGRESĪVIE atbalstīs Latvijas arodbiedrības, lai palielinātu kopējo Latvijas darbinieku dalību arodbiedrībās un stiprinātu nodarbināto pārstāvniecību gan privātā, gan sabiedriskā sektora līmenī.

7.9. PROGRESĪVIE ieviesīs patiesi progresīvu nodokļu sistēmu, lai mērķtiecīgi mazinātu sabiedrības ekonomisko nevienlīdzību. Samazināsim nodokļus personām, kas pelna līdz 1000 EUR (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī; paaugstināsim nodokli dīkstāves vai neproduktīvi izmantotiem īpašumiem. Nodokļi ir kritiski svarīgs motivācijas instruments ekonomikā: ar to palīdzību jāmotivē efektīva mūsu resursu izmantošana, nevis maksimāli jāapliek mūsu nozīmīgākais resurss — mūsu cilvēku darbs.

Vienlaikus algām ir jāpiemēro patiesi progresīvs iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas nozīmē, ka zemāku zemāko algu saņēmējiem nodokļos jāmaksā būtiski mazāk, lai maksimāli veicinātu pāreju no bezdarba vai ēnu ekonomikas uz nodarbinātību. Latvijas deviņdesmitajos gados ieviestais eksperiments ar vienādām likmēm visiem algu līmeņiem ir izgāzies, rezultējoties milzīgā ēnu ekonomikā un sociālās drošības trūkumā, un rada netaisnību starp nodokļu maksātājiem un nemaksātājiem. Latvijas iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) progresivitāte arī šobrīd ir tikai nomināla un formāla — gandrīz visi iedzīvotāji maksā 20 % vai 23 % likmi. Tādēļ stiprināsim IIN progresivitāti — īpaši samazinot nodokļus personām, kas pelna līdz 1000 EUR.

Progresīva nodokļu likme nozīmē, ka par ienākumiem zem noteikta līmeņa jāmaksā mazāks nodoklis. Tiek izveidotas nodokļu likmju kāpnes — ienākumiem palielinoties, ienākumiem virs šī sliekšņa tiek piemērota nākamā, augstāka likme. Katram iedzīvotājam šāda sistēma piemēro vienādus nosacījumus — par zemāko ienākumu daļu pilnīgi visiem jāmaksā mazākas nodokļu likmes, par katru nākamo ienākumu soli — arvien augstākas. Šāda nodokļu sistēma pastāv teju visās Eiropas valstīs un ir sevi pierādījusi gadu desmitiem.

Progresivitātes principu IIN samaksā piemērosim ne tikai algām, bet arī ienākumiem no dividendēm un kapitāla pieauguma, kas šobrīd izbauda zemāku likmi, nekā tā ir darba algu saņēmējiem. Progresivitātes principu iespējams ieviest ar citu modeli nekā ikmēneša ienākumiem, vienlaikus saglabājot taisnīgu attieksmi starp visu ienākumu saņēmējiem.

Vienlaikus iedzīvotāju ienākumiem no dividendēm un kapitāla arī turpmāk nebūtu piemērojamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), progresivitāti attiecinot tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm.

Veicināsim iespējas godprātīgiem īpašniekiem vieglāk sakopt un attīstīt savus īpašumus, lai nodrošinātu to iekļaušanos ekonomiskajā apritē. Negodprātīgu īpašnieku dīkstāves aktīvus — piemēram, neapdzīvotas ēkas pilsētās, ilgstoši neapstrādātas vai neefektīvi izmantotas zemes, neefektīvi izmantotas īres teritorijas stratēģiskos objektos, tostarp ostās, speciālajās ekonomiskajās zonās un Rīgas lidostā — apliksim ar augstākiem nodokļiem.

Nodokļu sistēmas ilgtermiņa veidols būs jāveido pēc solidāras energocenu un Krievijas agresijas krīzes pārvarēšanas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu diskusiju, PROGRESĪVIE veidos Latvijas nodokļu politiku ar plašu, patiesi demokrātisku sabiedrības un sociālo partneru iesaisti, kopīgi vienojoties par šajos principos balstītu nodokļu sistēmu kā stipras un drošas valsts pamatu.

↑ Atpakaļ uz sākumu

Pēdējo 30 gadu Latvijas ekonomikas politika nav radījusi ilgtspējīgu izaugsmes modeli, paļaujoties uz ārzonu kapitāla apkalpošanu finanšu sektorā, neperspektīvu un ģeopolitiski riskantu Krievijas un Baltkrievijas dabas resursu tranzītu un iestrēgšanu vidējas vai zemas pievienotās vērtības ķēdēs. Latvija atrodas vidējo ienākumu slazdā bez politiskas vīzijas, kā tuvināties mūsu ziemeļvalstu kaimiņu ekonomikas un sabiedrības attīstības līmenim.

PROGRESĪVIE piedāvā jaunu izaugsmes modeli, kura mērķis ir panākt augsta ražīguma, augstu algu un augstas pievienotās vērtības ekonomiku, kas vienlaikus atbilst planētas ekoloģiskajiem ierobežojumiem un mazina Latvijas sabiedrības ienākumu un īpašumu nevienlīdzību.

Šāds izaugsmes modelis balstās stratēģiski definētu prioritāro ekonomikas segmentu un aktivitāšu attīstībā, ieviešot sadarbības ekosistēmas, kā arī veidojot taisnīgu, attīstību veicinošu nodokļu politiku. Sabiedriskajam sektoram ir jākļūst par proaktīvu un misijorientētu attīstības un labklājības veidotāju, nostiprinot godīgas uzņēmējdarbības un konkurences principus, piešķirot caurspīdīgu finansējumu un nodrošinot tautsaimniecības atbilstību demokrātiskiem un ekoloģiskiem mērķiem.